Privacy Policy

BnP Accountancy & Advies B.V., gevestigd aan Nijverheidsweg 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nijverheidsweg 6, 0161-433618

Karin Buitenhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van BnP Accountancy & Advies B.V. zij is te bereiken via k.buitenhuis@b-n-p.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BnP Accountancy & Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via speciaal daarvoor ingerichte software;
 • Bankrekeningnummer(s);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BnP Accountancy & Advies B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en indien van toepassing uw partner, kinderen, werknemers, klanten en toeleveranciers:

 • Burgerservicenummer(s) (BSN);
 • Polisnummer(s);
 • Overeenkomst(en);
 • Kopie van uw overeenkomsten;
 • Kopie jaaropgaven;
 • Jaarcijfers;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BnP Accountancy & Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens;

 • voor het afhandelen van uw betaling;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • die wij nodig hebben voor onze administratieve dienstverlening;
  • verwerken of beoordelen van intern gevoerde administratie van door u aan te leveren bescheiden (o.a. kasboek, bankrekening afschriften, inkomende en uitgaande facturen) in uw administratie op onze computer;
 • die wij nodig hebben voor het samenstellen van uw jaarrekening;
  • opstellen van een rapport voor verplichte publicatie van (delen van) de jaarrekening;
  • opstellen indien van toepassing van de jaarrekening;
  • opstellen jaarcijfers ten behoeve van de winstaangifte;
 • die wij nodig hebben voor verzorgen van uw loonadministratie;
  • berekenen en opstellen van bruto-netto loonspecificaties;
  • verzorgen van uw maandelijkse aangiften voor de gecombineerde loonheffing

afdrachten;

 • na afloop van het kalenderjaar verzorgen van jaarloonopgaven ten behoeve van uw

werknemers;

 • opstellen van arbeidsovereenkomsten bij nieuw in dienst tredende werknemers;
 • die wij nodig hebben voor verzorgen van uw belastingaangifte(s);
  • Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting;
  • Verzorgen aangiften omzetbelasting;
  • Verzorgen aangiften inkomstenbelasting;
 • die wij nodig hebben voor het afhandelen van vragen en klachten;
 • welke wij nodig hebben voor het adviseren, bespreken en begeleiden in algemene zin over kwesties die uw onderneming aangaan;

Geautomatiseerde besluitvorming

BnP Accountancy & Advies B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BnP Accountancy & Advies B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BnP Accountancy & Advies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar na opzegging van Onderliggende opdracht, dit is het wettelijke minimale bewaartermijn die geacht zijn te hanteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

BnP Accountancy & Advies B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt BnP Accountancy & Advies B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden.

Wij schakelen deze derden (Sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van de Onderliggende opdracht:

 • Rosmalen Gerechtsdeurwaarders B.V.
 • Pro Management Software N.V.
 • Reed Business Information Ltd
 • Loon Salarissoftware B.V.
 • Exact Netherlands B.V.
 • Yuki Works B.V.
 • Mailchimp

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BnP Accountancy & Advies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BnP Accountancy & Advies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@b-n-p.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren in dat geval zo snel mogelijk op uw verzoek. BnP Accountancy & Advies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BnP Accountancy & Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 0161-433618 of via info@b-n-p.nl